peitect

Ag Fumax, tuigimid go bhfuil sé ríthábhachtach dearadh an chustaiméara a choinneáil faoi rún.Cinntíonn Fumax nach nochtfaidh fostaithe doiciméid dearaidh ar bith d’aon tríú páirtithe mura bhfaigheann siad cead scríofa ó na custaiméirí.

I dtús an chomhair, síneoimid NDA do gach custaiméir.Sampla tipiciúil NDA mar atá thíos:

COMHAONTÚ NEAMH NOCHTADH COMHPHÁIRTEACH

Déantar an Comhaontú Neamhnochta Frithpháirteach seo (an “Comhaontú”) agus déantar é sa LLMMBB seo, ag agus idir:

Tá Fumax Technology Co., Teo.Cuideachta/Corparáid CHINA (“XXX”), a bhfuil a phríomháit ghnó suite ag 27-05#, bloc Thoir, cearnóg YiHai, Bóthar Chuangye, Nanshan, Shenzhen, an tSín 518054,

agus;

CustaiméirCompánachy, agus a phríomhionad gnó suite ag 1609 av.

dá ngairtear ‘Páirtí’ nó ‘Páirtithe’ anseo feasta faoin gComhaontú seo.Is é bailíocht an doiciméid seo ná 5 bliana ó dháta an tsínithe.

FHIANÚ:

DE BHRÍ go bhfuil sé ar intinn ag na Páirtithe deiseanna frithpháirteacha gnó a iniúchadh agus, i dtaca leis sin, féadfaidh siad faisnéis rúnda nó dílseánaigh a nochtadh dá chéile.

ANOIS, DÁ BHRÍ sin, aontaíonn na Páirtithe leis seo mar a leanas:

AIRTEAGAL I - EOLAS DÍLSEÁNAIGH

Chun críocha an Chomhaontaithe seo, ciallóidh “Faisnéis Dhílseánaigh” faisnéis scríofa, dhoiciméadach nó ó bhéal d’aon chineál arna nochtadh ag ceachtar Páirtí don Pháirtí eile agus marcáilte ag an bPáirtí nochta le finscéal, stampa, lipéad nó marcáil eile a thaispeánann a nádúr dílseánaigh nó rúnda. , lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, (a) faisnéis de chineál gnó, pleanála, margaíochta nó teicniúil, (b) samhlacha, uirlisí, crua-earraí agus bogearraí, agus (c) aon doiciméid, tuarascálacha, meabhráin, nótaí, comhaid nó anailísí arna n-ullmhú ag an bPáirtí fála nó thar ceann an Pháirtí is faighteoir ina bhfuil, achoimre nó atá bunaithe ar aon cheann díobh sin roimhe seo.Ní áireofar le “Faisnéis Dhílseánaigh” faisnéis:

(a) a bheidh ar fáil go poiblí roimh dháta an Chomhaontaithe seo;

( b ) a thiocfaidh chun bheith ar fáil go poiblí tar éis dháta an Chomhaontaithe seo trí aon ghníomh éagórach de chuid an Pháirtí ghlacaidh;

(c) a thabharfaidh an páirtí nochta do dhaoine eile gan srianta comhchosúla ar a cheart úsáide nó nochtadh;

(d) go mbeidh aithne cheart ag an bPáirtí fála air gan aon srianta dílsithe an tráth a bhfaighidh sé an fhaisnéis sin ón bPáirtí a nochtfaidh nó a thiocfaidh chun bheith eolach go ceart ag an bPáirtí glacaidh gan srianta dílseánaigh ó fhoinse seachas an Páirtí a nochtfaidh;

(e) atá forbartha go neamhspleách ag an bPáirtí fála ag daoine nach raibh rochtain acu, go díreach nó go hindíreach, ar an bhFaisnéis Dhílseánaigh;nó

(f) go bhfuil oibleagáid air nó uirthi é a thabhairt ar aird faoi ordú cúirte dlínse inniúla nó faoi fhoilseachán bailí riaracháin nó rialtasach, ar choinníoll go dtabharfaidh an Páirtí glactha fógra don Pháirtí a nochtfaidh an teagmhais sin go pras chun go bhféadfaidh an Páirtí a nochtfaidh ordú cosanta iomchuí a lorg.

 

Chun críche na n-eisceachtaí sin roimhe seo, ní mheasfar nochtuithe atá sonrach, eg maidir le cleachtais agus teicnící innealtóireachta agus deartha, táirgí, bogearraí, seirbhísí, paraiméadair oibriúcháin, etc. a bheith laistigh de na heisceachtaí thuas ach amháin toisc go bhfuil siad glactha ag an gCoimisiún. nochtuithe ginearálta atá san fhearann ​​poiblí nó i seilbh an Faighteora.Ina theannta sin, ní mheasfar aon teaglaim de ghnéithe a bheith laistigh de na heisceachtaí sin roimhe seo ach amháin toisc go bhfuil gnéithe aonair de san fhearann ​​poiblí nó i seilbh an Faighteora, ach amháin má tá an teaglaim féin agus a phrionsabal oibríochta go poiblí. fearainn nó i seilbh an Pháirtí fála.

 

AIRTEAGAL II - RÚNDACHT

(a) Cosnóidh an Páirtí fála Faisnéis Dhílseánaigh uile an Pháirtí a nochtfaidh mar fhaisnéis rúnda agus dhílsithe agus, ach amháin le toiliú i scríbhinn roimh ré ón bPáirtí a nochtfaidh nó mar a fhoráiltear go sonrach anseo ar shlí eile, ní nochtfaidh, cóipeoidh sé ná ní dháilfidh sé nó sí an Fhaisnéis Dhílseánaigh sin chuig. aon duine, corparáid nó aonán eile ar feadh tréimhse cúig (5) bliana ó dháta an nochta.

( b ) Ach amháin i ndáil le haon chomhthionscadal idir na Páirtithe, ní bhainfidh an Páirtí fála aon úsáid as Faisnéis Dhílseánaigh an Pháirtí a nochtfaidh chun a leasa féin nó chun sochair aon phearsa aonair, corparáide nó eintitis eile;chun níos mó cinnteachta, beidh toirmeasc dian ar chomhdú iarratais ar phaitinn faoi dhlíthe aon tíre ag na Páirtithe fála atá bunaithe, go díreach nó go hindíreach, ar Fhaisnéis Dhílseánaigh an Pháirtí a nochtfaidh, agus dá dtarlódh aon iarratas ar phaitinn nó clárú paitinne den sórt sin de shárú ar. leis an gComhaontú seo, déanfar cearta uile na bPáirtithe glactha ar an iarratas ar phaitinn sin nó ar an gclárú paitinne sin a thíolacadh go hiomlán don Pháirtí nochtach, gan aon chostas ar an bPáirtí sin, agus i dteannta aon iontaoibh eile i leith damáiste.

(c) Ní nochtfaidh an Páirtí glacaidh an Fhaisnéis Dhílseánaigh go léir nó aon chuid di d’aon chleamhnaithe, gníomhairí, oifigeach, stiúrthóirí, fostaithe nó ionadaithe (le chéile, “Ionadaithe”) de chuid an Pháirtí ghlacaidh ach amháin ar riachtanas-. bonn a fhios.Aontaíonn an Páirtí glacaidh a chur in iúl d'aon Ionadaithe dá chuid a fhaigheann Faisnéis Dhílseánaigh an Pháirtí a nochtfaidh a nádúr rúnda agus dílseánaigh agus faoi oibleagáidí an Ionadaí sin maidir leis an bhFaisnéis Dhílseánaigh sin a chothabháil de réir téarmaí an Chomhaontaithe seo.

( d ) Úsáidfidh an Páirtí glacaidh an leibhéal céanna cúraim chun rúndacht na Faisnéise Dílseánaigh a nochtfar dó a chosaint agus a úsáideann sé chun a Fhaisnéis Dhílseánaigh féin a chosaint, ach úsáidfidh sé i ngach imeacht cúram réasúnach ar a laghad.Léiríonn gach Páirtí go dtugann cúram den sórt sin cosaint leordhóthanach dá fhaisnéis dílseánaigh féin.

( e ) Cuirfidh an Páirtí glacaidh in iúl láithreach i scríbhinn don Pháirtí a nochtfaidh aon mhí-leithreasú nó mí-úsáid ag aon duine ar Fhaisnéis Dhílseánaigh an Pháirtí a nochtfaidh is eol don Pháirtí fála.

(f) Aon doiciméid nó ábhair a thabharfaidh an Páirtí a nochtfaidh nó a thabharfar thar ceann an Pháirtí, agus gach Faisnéis Dhílseánaigh eile i cibé foirm, lena n-áirítear doiciméid, tuarascálacha, meabhráin, nótaí, comhaid nó anailísí arna n-ullmhú ag an bPáirtí is faighteoir nó thar ceann an Pháirtí is faighteoir, lena n-áirítear gach cóip de na hábhair sin, déanfaidh an Páirtí fála é a thabhairt ar ais go pras chuig an bpáirtí nochtach ar iarratas i scríbhinn ón bPáirtí a nochtfaidh ar chúis ar bith.

 

AIRTEAGAL III - GAN CEADÚNAIS, BARÁNTAÍ NÓ CEARTA

Ní dheonaítear nó ní intuigthe aon cheadúnas don Pháirtí fála faoi aon rúin trádála nó paitinní trí Fhaisnéis Dhílseánaigh nó faisnéis eile a thabhairt don Pháirtí sin, agus ní bheidh aon chuid den fhaisnéis a tharchuirfear nó a mhalartófar ina léiriú, ina bharántas, ina ráthaíocht, ina ráthaíocht nó ina aslú i leith an Pháirtí sin. paitinní nó cearta eile daoine eile a shárú.Ina theannta sin, ní hionann nochtadh Faisnéise Dílseánaigh ag an bPáirtí a nochtfaidh agus ní áireofar leis aon léiriú nó baránta maidir le cruinneas nó iomláine na faisnéise sin.

 

AIRTEAGAL IV - LEASÚ CHUN SÁRÚ

Admhaíonn gach Páirtí fála go bhfuil Faisnéis Dhílseánaigh an Pháirtí nochta lárnach i ngnó an Pháirtí nochta agus gur forbraíodh é nó í ag an bPáirtí a nocht an Páirtí ar chostas suntasach.Admhaíonn gach Páirtí glactha freisin nach leigheas leordhóthanach damáistí ar aon sárú ar an gComhaontú seo ag an bPáirtí fála nó ag a Ionadaithe agus go bhféadfaidh an Páirtí a nochtfaidh faoiseamh urghaire nó faoiseamh cothromais eile a fháil chun aon sárú nó sárú ar bhagairt ar an gComhaontú seo a leigheas nó a chosc. ag an bPáirtí glactha nó ag aon duine dá Ionadaithe.Ní mheasfar leigheas den sórt sin a bheith ina leigheas eisiach ar aon sárú den sórt sin ar an gComhaontú seo, ach beidh sé i dteannta na leigheasanna eile go léir atá ar fáil de réir dlí nó faoi chothromas don Pháirtí a nochtfaidh.

 

AIRTEAGAL V – NÍL AON AGHAIDH

Ach amháin toiliú i scríbhinn roimh ré ón bpáirtí eile, ní dhéanfaidh ceachtar páirtí, ná aon duine dá nIonadaithe faoi seach, aon fhostaí de chuid an pháirtí eile a lorg nó a chur faoi deara go ndéanfar é a lorg chun fostaíochta ar feadh tréimhse cúig (5) bliana ón dáta seo.Chun críocha an ailt seo, ní fholóidh sireadh sireadh fostaithe i gcás gur trí fhógraíocht i dtréimhseacháin de chúrsaí ginearálta nó ó ghnólacht cuardaigh fostaithe thar ceann páirtí nó a Ionadaithe, agus chuige sin amháin, a dhéantar an sireadh sin, fad nach ndearna an páirtí nó a chuid Ionadaithe. gnólacht cuardaigh den sórt sin a threorú nó a spreagadh chun fostaí ainmnithe go sonrach nó ar an bpáirtí eile a lorg.

 

AIRTEAGAL VII - ILGHNÉITHEACH

(a) Tá an tuiscint iomlán idir na Páirtithe sa Chomhaontú seo agus téann sé in ionad gach tuisceana scríofa agus béil a bhain leis an ábhar seo.Ní fhéadfar an Comhaontú seo a mhodhnú ach amháin trí chomhaontú scríofa arna shíniú ag an dá Pháirtí.

( b ) Beidh forléiriú, léiriú agus comhlíonadh an Chomhaontaithe seo, mar aon le caidreamh dlíthiúil na bPáirtithe a eascróidh anseo thíos, faoi rialú ag dlíthe Cheanada agus a fhorléiriú de réir dhlíthe Cheanada, gan aird ar rogha nó ar easaontas dlí forálacha an Chomhaontaithe seo. .

( c ) Tuigtear agus comhaontaítear nach n-oibreoidh aon mhainneachtain nó moill ag ceachtar Páirtí ag feidhmiú aon chirt, cumhachta nó pribhléide faoin Acht seo mar tharscaoileadh ar an gcéanna, ná ní choiscfidh aon fheidhmiú aonair nó páirteach de aon fheidhmiú eile nó aon chuid eile de, nó aon cheart, cumhacht nó pribhléid eile thíos a fheidhmiú.Ní mheasfar aon tarscaoileadh ar aon téarmaí nó coinníollacha den Chomhaontú seo a bheith ina tharscaoileadh ar aon sárú ina dhiaidh sin ar aon téarma nó coinníoll.Caithfidh gach tarscaoileadh a bheith i scríbhinn agus sínithe ag an bpáirtí a bhfuiltear ag iarraidh a bheith faoi cheangal.

( d ) Más rud é go gcinnfear go bhfuil aon chuid den Chomhaontú seo neamh-infheidhmithe, mar sin féin fanfaidh an chuid eile den Chomhaontú seo i lánfheidhm agus i lánéifeacht.

( e ) Ní fhorléireofar faisnéis dhílsithe anseo thíos a chur d’oibleagáid ar cheachtar de na Páirtithe (i) aon chomhaontú nó caibidlíocht bhreise a dhéanamh leis an bPáirtí eile sa Chomhaontú seo nó aon nochtadh breise a dhéanamh dó, (ii) staonadh ó dhul i mbun caibidlíochta. aon chomhaontú nó caibidlí le haon tríú duine maidir leis an ábhar céanna nó le haon ábhar eile, nó (iii) staonadh óna ghnó a dhéanamh cibé modh is rogha leis;ar choinníoll, áfach, maidir le hiarrachtaí a shaothrú faoi fhomhíreanna (ii) agus (iii), nach sáraíonn an Páirtí glacaidh aon cheann d’fhorálacha an Chomhaontaithe seo.

(f) Mura n-éilítear a mhalairt le dlí, ní fhéadfaidh ceachtar Páirtí aon fhógra poiblí a dhéanamh maidir leis an gComhaontú seo nó leis na pléití gaolmhara gan ceadú i scríbhinn a fháil roimh ré ón bPáirtí eile.

( g ) Is chun leasa na bPáirtithe sa Chomhaontú seo agus a gcomharbaí agus a sannaithe ceadaithe forálacha an Chomhaontaithe seo, agus ní fhéadfaidh aon tríú páirtí féachaint leis na forálacha seo a fhorghníomhú, ná ní bhainfidh sé leas astu.

DÁ FHIANÚ SIN, tá an Comhaontú seo curtha i gcrích ag na Páirtithe sa Chomhaontú seo amhail ar an dáta a scríobhadh i dtosach thuas.